ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอารีซะห์ ดาโอะ
บุคลากรด้านคณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวเมธาวรรณ แซ่หลี
ครูผู้ช่วย